Bao gồm Doanh nghiệp trong lĩnh vực:

  • Vận tải hàng hoá Logistis;
  • Vận tải hành khách;