Bao gồm các kho nhận hàng của Công ty trên địa bàn Đà Nẵng (PVOIL, PETROLIMEX, Quân Đội, …)