Mặt hàng Vùng 1 Vùng 2 Giá bán lẻ 

tại Đại Hiệp Quảng Nam

Xăng RON95 -III 14.980 15.270 15.260
Xăng E5 RON92-II 14.210 14.490 14.490
DO 0,05S-II 11.120 11.340 11.120