Bao gồm các kho nhận hàng của Công ty trên địa bàn Quảng Ngãi (PVOIL, BSR, …)