Là tất cả khách hàng đang mua hàng tại các Cửa hàng xăng dầu, cửa hàng nhớt trực thuộc