Bao gồm doanh nghiệp:

  • Xây dựng hạ tầng.
  • Xây dựng cầu đường.
  • Khảo sát và thăm dò địa chất.